?

Log in

Oi. - i'd walk a mile for a camel [entries|archive|friends|userinfo]
world-class smoothness

[ website | - ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oi. [Jan. 4th, 2009|12:25 pm]
world-class smoothness

Kaikki näyttää tänään ihan tosi paskalta.


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: titi_uu
2009-01-04 10:59 am (UTC)
Hei meil on ihan samat fiilikset. Tyytymättömyys just. Paitsi että tänään olen lempeämpi kuin eilen, mut silti. Kunpa asuttais samassa kaupungissa.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lastenlaulu
2009-01-04 06:47 pm (UTC)
Leeloo. <3
(Reply) (Thread)